Forskning og studier

Forskning viser, at unge, der er opvokset med misbrug…

 • i gennemsnit har levet 12 år som pårørende
 • typisk forsøger at skjule misbruget i familien for omverdenen
 • har betydelig større risiko for at udvikle psykiatriske diagnoser som angst, depression, spiseforstyrrelser og PTSD
 • for halvdelens vedkommende klarer et ungeliv på lige fod med andre unge (fra familier uden misbrug). Her er den primære beskyttende faktor, at de har talt med nogen om deres oplevelser
 • ikke altid ser en sammenhæng mellem deres problemer og de traumatiske oplevelser i barndommen. Det fører til en internalisering af de oplevede problemer: ”Det er nok mig, der er noget i vejen med…”, ” Hvis jeg bare var bedre, sødere, sejere, mere målrettet, artigere etc.”
 • rammes hårdere, når det er mor – fremfor far – der har et misbrug.

Desuden gælder det, at

 • 40 procent slet ikke har talt med nogen om forældrenes misbrug
 • 60 procent udelukkende har talt med nogen i den nærmeste familie

Kilde: Thomas Mackrill, Center for Rusmiddelforskning, 2010

 

 

Børn og unge, der er opvokset med misbrug, har øget risiko for…

 • Psykiske problemer
 • Adfærdsproblemer
 • Ustabil skolegang og manglende udbytte af skolegangen
 • Udvikling af eget misbrug
 • Overgreb og vold

Kilde: Rambølls kortlægning af viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familie, 2016

 

Hvad er med til at beskytte børn og unge, der vokser op tæt på misbrug?

Individuelle faktorer

 • Indsigt i misbrugsproblemet
 • Mestringsevne
 • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige coping-strategier
 • Autonomi (selvbestemmelse)
 • Robuste relationer
 • Initiativ
 • Kreativitet, humor og moral

Sociale faktorer

 • Støtte fra minimum én forælder
 • Et godt forhold forældrene imellem
 • Stærke bånd mellem forældrene og barnet fx varme, støttende og tillidsfulde relationer
 • Positiv kommunikation i familien om misbruget
 • En positiv søskende-relation
 • En god relation til en central voksen tæt på familien, fx en nær ven af familien, en bedsteforælder eller en lærer i skolen
 • Et højt uddannelsesniveau hos forældrene

Kilde: Rambølls kortlægning af viden om risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge i udsatte familie, 2016

  

 

Der mangler viden om omfanget

 • Viden om omfanget af børn, der vokser op i familier med stofmisbrug er sparsomt. I 2013 var der i alt 2.167 børn, hvis forældre var i behandling for stofmisbrug (Sundhedsstyrelsen)
 • Der er ingen opgørelser der viser eller blot estimerer antallet af børn fra familier med stofmisbrug, hvor forældrene ikke er i behandling.
 • Sundhedsstyrelsen vurderer, at der samlet er 33.000 borgere i Danmark med et stofmisbrug, hvor af de 11.000 har hash som primær stof. Det er ikke undersøgt, hvor mange af disse personer der har børn.
 • I en undersøgelse fra SIF (Alkohol i Danmark 2015) anslås det at 19,3% af respondenterne (18-64 år) har levet med nogen, som drak for meget.

Kilde: ”Svigt af børn i Danmark”, Trygfonden og Børns Vilkår 2016