Sådan arbejder vi

I Dit Rum arbejder vi at aftabuisere misbrug – og give børn en forklaring på det “underlige”, der foregår i familien, når fx far eller mor tager stoffer eller drikker for meget.

Børn ser sjældent selve misbruget, men de lever med konsekvenserne af misbruget (fx pludselige humørskift, fraværende forældre, aftaler, der svigtes, vrede og træthed) – og de lever med stemninger.

Hvis børnene ikke får en forklaring og lov til at tale om det, de oplever, vil de ofte vende problemerne indad a la “det er nok min skyld”, og det går ud over barnets udvikling og trivsel.

Sammen med forældrene taler vi – aldersvarende og omsorgsfuldt – med børnene om, hvorfor misbruget er der og giver plads til det, barnet oplever. På den måde styrkes fællesskabet i familien, og børn og unges lades ikke alene med fornemmelser, forestillinger og bekymringer.

Læs mere om baggrunden for vores indsats.

Læs mere om, hvad studier og forskning viser – som udgangspunkt for vores indsats.

Læs en artikel om vores arbejdsmetode: Artikel fra årsmagasin 2017 (pdf)

 

Dit Rum arbejder efter 10 principper:

• I Dit Rum anerkender vi børnene og de unge og har forståelse for deres forskellighed. Vi ser det som helt naturligt og nødvendigt at møde børn og unge i deres liv her og nu – frem for at forsøge at tilpasse deres udfordringer til faste ”skabeloner” eller behandlingskoncepter.
• Vi dyrker fællesskabet og netværkene og styrker både eksisterende netværk og hjælper med at bygge nye – professionelle og private. På den måde arbejder vi på at skabe mest muligt støtte omkring den enkelte.
• Leg og humor er vejen frem! For at kunne nå frem til at tale om det, der er svært, er det vigtigt også at have det rart, sjovt og at blive genkendt og forstået. Vi bruger blandt andet aktiviteter, kort og tegninger.
• Vi har altid barnet i centrum for indsatsen, men har fokus på hele familien. Det betyder også, at vi ikke stiller krav om påbegyndt misbrugsbehandling. Kontakten til familien er vigtigere, og vi anser familien for en meget vigtig ressource i barnets liv.
• Vi taler om misbrug som noget, der har en årsag fx traumatiske oplevelser, svære følelser/livsomstændigheder. På den måde fjernes noget af skylden og skammen fra familien og fra den, der har misbruget. I Dit Rum søger vi altid at inddrage den, der har et misbrug; alle er velkomne. Det må aldrig være barnet, der er den eneste ”brobygger” til forælderen med et misbrug.
• Vi hepper på misbrugsbehandling, men holder fokus på barnet. Hvis ingen taler med barnet, ændrer misbrugsbehandlingen ikke nødvendigvis på oplevelsen af ”det mærkelige” derhjemme eller på barnets følelse af ensomhed.
• Vi tænker behandling bredt og kombinerer vores tilbud for at skyde ”genveje”. Behandlingen er alt det, der sker i Dit Rum: I samtaler, børnegrupper, ungegrupper, i rollen som livseksperter – og især i et miks af vores tilbud. Men behandlingen er mindst lige så meget alt det, der sker uden for Dit Rum, med nye strategier og indsigter i bagagen.
• Vi arbejder med livseksperter som partnere. Vi anser vores brugeres erfaringer og viden som ligeværdigt med det fagprofessionelle arbejde – og vi faciliterer et rum, hvor der er plads til begge dele.
• Vi fejrer de små skridt. Vi husker og respekterer, at proces og forandring tager tid ved at anerkende ethvert fremskridt. På den måde hjælpes børn og unge til at skabe nye og succesfulde historier om sig selv og hinanden.
• Vi siger på gensyn – ikke farvel! Vores indsatser rummer altid et efterværn og en mulighed for at komme tilbage. Vi tilbyder blandt andet Pårørendecaféer, hvor man fx kan møde dem, man tidligere gik i Børnegruppe med.

Den enkelte er centrum

I Dit Rum tager vi udgangspunkt i den situation, som den enkelte står i pt – lige som vi tager fat i nærmiljøet og de ressourcer, der findes i det.

I projektet tror vi på, at alle børn og unge, som vokser op i familier med misbrug i højere grad kan blive aktør i eget liv – og gennem netværksbaserede aktiviteter. Det handler om at styrke,  støtte og finde redskaber, som passer til den enkelte. Og finde meningsfulde fællesskaber.

Samtidig får børn/unge i Dit Rum plads og rum til at reflektere over deres egen situation og måske dermed få bedre mulighed for at kunne træffe vigtige valg i livet.

Også til gravide

I Dit Rum har vi også tilbud til gravide tæt på misbrug og de helt små børn, fordi vi ved, at også de kan blive påvirket af misbrug i familien (stress, konflikter, bekymringer), og fordi vi anser det for helt nødvendigt med en tidlig indsats. Her kan småbørnsforældre være med uanset alder.

OBS!

Pårørende over 25 år får tilbud om pårørenderådgivning og –netværk via Pårørenderådgivningen under KABS.

Vi bygger netværk

Dit Rum har vi fokus på at styrke netværket omkring børn og unge. Et stærkt netværk, der deler viden om det gode og det udfordrende, er en vigtig støtte på både kort og lang sigt.

Netværket kan både være familien, det private netværk og det professionelle – eller en kombination.
Måske er der en moster, som kunne være en fantastisk støtte for den unge – med lidt ekstra redskaber. Måske er der en sagsbehandler i kommunen, der kan have glæde af at møde de andre i barnets netværk. Eller måske er der en lærer, som mangler viden for at kunne se et “besværligt” barn i et nyt lys.

Netværkssamtaler

I Dit Rum kan vi hjælpe med at skabe netværk omkring barnet.

I netværkssamtalerne finder vi frem til barnets stemme, og vi prøver hele tiden at se hverdagen i børnehøjde. Barnets måde at reagere på bliver synlig og mere forståelig for alle, og samtidig samles der et hold af lokale støtter til barnet/den unge.

I netværkssamtalerne tages der i fællesskab stilling til følgende

 • Hvad er vi bekymrede for?
  Fx trivsel, udvikling og komplicerede faktorer
 • Hvad virker godt?
  Fx styrker, ressourcer og undtagelser
 • Hvad skal der ske?
  Fremtidig rollefordeling og mål

Forskellige typer netværk

Deltagerne i netværkssamtalerne kan variere fra gang til gang alt efter, hvad behovet er.

Netværkssamtaler kan være med

 • barnet/den unge og den nære familie.
 • barnet/den unge samt familie og det private netværk (andre betydningsfulde voksne i netværket, den gode nabo, veninden til mor, faren til barnets gode ven, der altid kører til fodbold m.m.)
 • barnet/den unge samt familie, private netværk og de professionelle omkring barnet (lærer, pædagog, sundhedsplejerske, dagplejemor, fritidsvejleder, behandler fra mors/fars stof- eller alkoholbehandling mm.)

For det enkelte barn og familie udvælges relevante deltagere, og indholdet i netværkssamtalerne planlægges ud fra barnets/den unges og familiens behov og ønsker – og via sparring fra fagfolkene i Dit Rum.

Netværkssamtalerne forberedes grundigt, så alle føler sig trygge og kender til form og indhold af samtalerne.